THE PERFECT STORM

A “perfect storm” scenario of apocalyptic proportions is brewing – soon to spawn the greatest catastrophe in human history. That most people are oblivious to the looming calamity or that some may ridicule the prophecies that foretell it, or even the mere suggestion that all is not as it seems, is by no means a contra-indication of its nearness, but is in itself a characteristic commonly exhibited by a doomed civilization.

The most immediate threat facing the world is not over-population, the depletion of the ozone layer, the destruction of the rain forests, or the gradual thaw of the polar ice caps, or even terrorism – as some politicians and the corporate media would have us believe; but rather, it is the age-old menace of war – except now, the evils of war are no longer laboriously inflicted with muscle-powered spears, slings and bow and arrow, as in ancient times; or even with cannon and machine gun, as in more recent wars. Modern wars are being waged with the most sophisticated and destructive weapons imaginable – weapons so powerful that the potential exists of extinguishing the human race.

According to Jesus Christ, there is to occur a time of unprecedented trouble, a virtual meltdown of the entire global system of things, a calamity of such severity that the continued existence of mankind will require divine intervention to halt the tribulation. Clearly, though, if God cuts short the oncoming great tribulation, as Christ foretold, it should be evident that the tribulation itself is not a direct act of God, as will be ‘the war to end all wars’ – Armageddon.

What is more, it is also apparent that the great tribulation that is to suddenly engulf “the entire inhabited earth,” causing men to literally faint with fright and perplexity, is not merely the destruction of Christendom, as Jehovah’s Witnesses presently imagine. The tribulation is destined to bring distress to the entire world of mankind, not just those who worship the harlot of Babylon.

The 9-11 terrorist attack on New York and Washington D.C. – now more than a decade in the past – served as a pretext for the United States to launch ongoing wars, first in Afghanistan and Iraq, and now through covert means Libya, Syria and Iran. And it is no coincidence that these nations sit upon vast oil and mineral wealth and were/are not compliant puppet states, as are other Middle East nations. With the massive military buildup in the Persian Gulf region now taking place and the threatened intervention of Russia and China, the looming attack upon Iran will most likely trigger global war – nuclear war! It is part of the grand plan to destroy the nation-state system and establish a totalitarian world government – signified in Revelation as an eighth king.

This presents a massive stumbling block for all of Jehovah’s Witnesses due to the fact that the Watchtower Society has insisted that there can be no nuclear war or that the sign of Christ’s presence cannot manifest itself in a more profound way so as to surpass in severity the events that transpired during the 1914-1918 interval. The “artfully contrived” story that Jesus is invisibly present and has already judged the house of God has set the stage for Christ to come as unexpectedly as a thief in the night, at an hour Jehovah’s Witnesses do not think likely! How foolish to suppose that the day and year of the commencement of the reign of Jehovah’s kingdom can be humanly “calculated.”

It should be apparent that mass deaths due to food shortages and global pandemics are certain to be an inevitable consequence of international war and economic collapse. Global genocide is a very real possibility and, in fact, is what the prophecies foretell. International war, food shortages and pestilences are, of course, the primary features of the sign of Christ’s presence – along with developments that will directly impact true Christians, such as intense persecutions, the stumbling of many and betrayal by former brothers and the desolation of Jehovah God’s holy place. Although the present world system is inherently, terminally flawed, the future unveiling of the judgments of Jehovah, beginning with the violent debasing of the god of this world – Satan, along with his demons – will serve as the actual detonator for the meltdown of the present system of things. In other words, all indications are that the four horsemen of the Apocalypse are about to commence their deadly gallop across the face of the earth!

The crisis brought on by global war, resulting in the devastating mortal wound upon the presently-ruling Anglo-American dyad, will serve as the unmistakable signal that “the presence of the day of Jehovah” has finally begun and that Satan has lost the initial phase of the war and been hurled down from heaven, where he is certain to make his last stand against the then-ascending kingdom of God.

While at the present moment Jehovah’s Witnesses are thoroughly convinced that the world-shattering war in heaven between Michael the archangel and Satan the Devil took place nearly a century ago, and that the Devil and his angels have already been cast down to the earth and have since then gone forth in a great rage, the seismic shocks certain to shake the world to its foundation in the near future, and the unprecedented tyranny that will envelop Jehovah’s Witnesses around the earth, will most certainly sweep away the Watchtower Society’s 1914 delusion and amplify the chilling declaration of the Apocalypse: “Woe for the earth and for the sea, because the Devil has come down to you, having great anger, knowing he has a short period of time.”

Robert King

 

___________________________________________________________

Dutch

 

Koninkrijksbulletin #1

12 februari 2012

Van de redactie van e-Watchman.com

Een scenario van apocalyptische proporties is als een „volmaakte storm” op komst – een die binnenkort de grootste catastrofe in de menselijke geschiedenis zal veroorzaken. Dat de meeste mensen zich niet bewust zijn van het dreigende onheil of dat sommigen misschien de spot drijven met de profetieën die dit voorzeggen, of met de gedachte dat de zaken er niet zo rooskleurig voorstaan als ze worden afgeschilderd, doet helemaal niets af aan het feit dat het nabij is, maar is veeleer een kenmerk eigen aan een ten ondergang gedoemde beschaving.

Het meest acute gevaar voor deze wereld is niet overbevolking, de dunner wordende ozonlaag, de vernietiging van de regenwouden of het afsmelten van de poolijskappen, en ook niet het terrorisme – zoals sommige politici en de grote media ons willen doen geloven; neen, het is de eeuwenoude dreiging van oorlog. Het verschil is dat de oorlogen van nu niet meer worden uitgevochten met het moeizame inzetten van man- en spierkracht, met speer en slinger en met pijl en boog zoals in de oudheid; en zelfs niet meer met kanonnen en machinegeweren, zoals in recentere oorlogen. De moderne oorlogen worden gevoerd met de meest gesofisticeerde en vernietigende wapens die we ons kunnen voorstellen – wapens die zo krachtig zijn dat de uitroeiing van het menselijke ras een mogelijkheid is geworden.

Volgens Jezus Christus moet er een tijd komen van nooit eerder voorgekomen moeilijkheden, een virtuele meltdown van het gehele wereldstelsel, een rampspoed die zo ernstig zal zijn dat het voortbestaan van de mensheid een goddelijk ingrijpen noodzakelijk zal maken om een eind te maken aan die verdrukking. Het is evenwel duidelijk dat als God de komende grote verdrukking zal verkorten, zoals Christus heeft voorzegd, die verdrukking zelf geen rechtstreekse daad van God kan zijn. Dat zal wel het geval zijn met ‘de oorlog die alle oorlogen zal doen ophouden’, namelijk Armageddon.

Het zal bovendien ook duidelijk zijn dat de grote verdrukking die plotseling „de gehele bewoonde aarde”zal verzwelgen en waardoor mensen letterlijk zullen bezwijmen van angst en radeloosheid, niet enkel kan bestaan uit de vernietiging van de christenheid, zoals Jehovah’s Getuigen op dit moment denken. De voorzegde verdrukking zal de gehele mensheid overal op aarde benauwen, niet enkel hen die de hoer van Babylon aanbidden.

De terroristische aanslagen van 11 september op New York en Washington D.C. – nu meer dan tien jaar geleden – waren voor de Verenigde Staten een voorwendsel om oorlogen te beginnen die nog steeds voortduren, eerst in Afghanistan en Irak, en nu van achter de schermen in Libië, Syrië en Iran. Het is geen toeval dat deze landen over een enorme rijkdom aan olie- en mineralenreserves beschikken en geen volgzame stromanregimes waren/zijn zoals andere staten in het Midden-Oosten. Met de grootschalige versterking van militaire troepen in de Perzische Golf die nu aan de gang is en Rusland en China die zich in het conflict dreigen te mengen, zal de aanval op Iran die nu dreigt te gebeuren heel waarschijnlijk een mondiale oorlog ontketenen – een kernoorlog! Dat maakt deel uit van het grote plan om het stelsel van nationale staten te ontbinden en een totalitaire wereldregering in te stellen – in de Openbaring aangeduid als een achtste koning.

Dit vormt een heel groot struikelblok voor alle Getuigen van Jehovah aangezien het Wachttorengenootschap heeft verzekerd dat een kernoorlog zich niet kan voordoen en dat het teken van Christus’ tegenwoordigheid zich niet in een nog vollediger mate kan vertonen, met een hevigheid die de gebeurtenissen in de periode van 1914-1918 nog overtreft. Het „kunstig verzonnen” verhaal dat Jezus onzichtbaar tegenwoordig is en het huis van God reeds heeft geoordeeld, heeft voor Christus de weg bereid om net zo onverwacht te komen als een dief in de nacht, op een uur dat Jehovah’s Getuigen het niet waarschijnlijk achten! Hoe dwaas is het te menen dat de dag en het jaar van het aanbreken van de heerschappij van Jehovah’s koninkrijk menselijkerwijs „berekend” kan worden.

We kunnen er zeker van zijn dat massale sterfte tengevolge van voedseltekorten en wereldomvattende pandemieën een onontkoombaar gevolg zal zijn van internationale oorlog en economische ineenstorting. Een wereldomvattende genocide is een heel reële mogelijkheid, en is in feite wat de profetieën voorzeggen. Internationale oorlogen, voedseltekorten en pestilenties zijn uiteraard de voornaamste kenmerken van het teken van Christus’ tegenwoordigheid – gepaard gaande met ontwikkelingen waar ware christenen rechtstreeks mee te maken zullen krijgen, zoals: hevige vervolgingen, velen die tot struikelen worden gebracht en verraden worden door voormalige broeders, en de verwoesting van de heilige plaats van Jehovah God. Hoewel deze huidige wereld door en door, terminaal ziek is, zal de toekomstige onthulling van Jehovah’s oordelen, te beginnen met de gewelddadige vernedering van de god van deze wereld, Satan, samen met zijn demonen, de lont in het kruitvat zijn die de meltdown van het huidige samenstel van dingen op gang trekt.  Anders gezegd, alles wijst erop dat de vier ruiters van de Apocalyps binnenkort hun moordende rit over het aardoppervlak aanvangen!

De crisis die een mondiale oorlog zal veroorzaken, zal het nu heersende Anglo-Amerikaanse tweetal een verschrikkelijke slag toebrengen en dodelijk verwonden, en dit zal het onmiskenbare sein  vormen dat „de tegenwoordigheid van de dag van Jehovah” eindelijk is begonnen en er tevens op duiden dat Satan de eerste fase van de oorlog heeft verloren en uit de hemel is geworpen, waarna hij zijn laatste stelling moet innemen tegen het dan opkomende koninkrijk van God.

Hoewel Jehovah’s Getuigen er op dit moment stellig van overtuigd zijn dat de wereldschokkende oorlog in de hemel tussen de aartsengel Michaël en Satan de Duivel bijna een eeuw geleden heeft plaatsgevonden, en dat de Duivel en zijn engelen reeds naar de aarde zijn geworpen en sindsdien in grote woede eropuit zijn getrokken, zullen de aardschokken die de wereld binnenkort op zijn grondvesten zal doen daveren, alsook de ongekende tirannie die over Jehovah’s Getuigen over heel de aarde zal komen, vast en zeker de verkeerde voorstelling van 1914 door het Wachttorengenootschap wegvagen en de angstaanjagende bekendmaking van de Apocalyps kracht bijzetten: „Wee de aarde en de zee, want de Duivel is tot U neergedaald, en hij heeft grote toorn, daar hij weet dat hij slechts een korte tijdsperiode heeft.”

Robert King

 

Related Posts