યહોવાહના સાક્ષીઓ ચોકીદાર 2017-11-20T10: 31: 12 + 00: 00

મોટા ભાગના તાજેતરના પોસ્ટ્સ

સ્પેનિશ

યેવ્હાના તટસ્થ પ્રશાસક

જૉવૉના પ્રોગ્રાફન્ટ્સ અને પ્રોફેસર

એક લેક્ચર માટે લેખિત લેખો

સ્પેનિશ

અંતિમ આવૃત્તિ વાંચો

ઑડિઓ સાથે ઓનલાઇન સંસ્કરણ
પીડીએફ (અંતિમ આવૃત્તિ)
અંતિમ આવૃત્તિ (એમેઝોન)
ટૂલબાર પર જાઓ